Vijesti Ambasade

Nazad

O migracionom kartonu

U skladu sa odredbom Vlade Ruske Federacije od 16. avgusta 2004. godine br. 413 „O migracionom kartonu“, strani državljanin prilikom ulaska u Rusku Federaciju obavezuje se da dobije i popuni migracioni karton, kao i da ga preda nadležnom licu organa za graničnu kontrolu, koje, u slučaju poklapanja podataka unesenih u migracioni karton sa podacima iz vize i pasoša putnika, stavlja u migracionom kartonu belešku o ulasku u Rusku Federaciju.

Formulari migracionog kartona izdaju se stranim državljanima prilikom ulaska u Rusku Federaciju besplatno od strane nadležnih lica organa za graničnu kontrolu ili od strane predstavnika organizacija, koje pružaju saobraćajne usluge stranim državljanima, koje ulaze u Rusku Federaciju.

Migracioni karton se nalazi kod stranog državljanina tokom njegovog boravka u Ruskoj Federaciji i dostavlja se po mjestu prebivališta zajedno sa drugim dokumentima radi prijave boravka.

U slučaju oštećenja ili gubitka migracionog kartona, strani državljanin je obavezan da to prijavi u roku od tri dana u teritorijalnom organu Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za mjesto prebivališta. U momentu kada strani državljanin predaje dokumenta, na osnovu kojih je ušao u Rusku Federaciju, njemu se besplatno izdaje duplikat migracionog kartona.

Prilikom izlaska iz Ruske Federacije strani državljanin obavezan je da vrati migracioni karton nadležnom licu organa za graničnu kontrolu na mjestu prelaska državne granice Ruske Federacije.